วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือก
เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ
ุ 25/10/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือก
สรรเป็นพนักงานจ้าง
23/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย

06/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 16/10/2560
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม กรณีไม่มีหนี้
ผูกพันธ
2/10/2560
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 2/10/2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
29/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม)
21/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ
19/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
14/02/2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
31/10/2559
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
31/10/2559
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 18/04/2559
ประกาศหยุดสูบน้ำเพื่อผลิตประปา 7/04/2559
ประกาศ การจัดหาน้ำและการเปิดปิด-น้ำ เทศบาลตำบลโคกสวาย 7/03/2559
คำแนะนำในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2/03/2559ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วทึบสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
7/12/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการประปา)
26/11/2561
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)
26/11/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/11/2561
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โฆษณาและเผบแพร่
(โทรทัศน์ แอลซีดี (lcd tv)ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
และราคากลาง
05/04/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
์ 7/03/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ข้างเทศบาลบาลโคกสวาย
28/02/2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีเพชรพัฒนา
จากบ้านนายสมชาย เมืองสุข ถึงบ้านนายบัลยูร ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
28/02/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าอ่าง
ลำเชียงไกร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ที่ 9 จากซอยรวมญาติ ถึงซอยสกุลเพชร ชุมชนบ้านสระตอง
21/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เดิมซอยอยู่เจริญ
จากถนนสุรนารายณ์ ถึงศาลากลางบ้านม่วง หมู่ที่ 8
21/02/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง
เข้าอ่างลำเชียงไกร ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 850 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5100 ตารางเมตร
14/02/2561
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำรายการกิจกราผลงานประจำปี 2560
27/12/2560
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(เครื่องพ่นหมอกควัน
จำนวน 1 เครื่อง )
27/12/2560
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติด
ตั้ง )
27/12/2560วันแห่งความสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาตำบลโคกสวาย 28/03/2561

งานบวงศวงย่าโม เทศบาลตำบลโคกสวาย 23/03/2561

วัน อปพร เทศบาลตำบลโคกสวาย 22/03/2561

โครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 19-20/03/2561


เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกสวาย

เทศบาลตำบลโคกสวายจัดกิจกรรม 5 ส.

เทศบาลตำบลโคกสวายรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ems ตลอด 24 ชั่วโมง

พบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะคัดข้องโปรดแจ้ง

งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสวาย

งานวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลโคกสวาย

กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

รณรงค์ประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโคกสวาย