นายฐณเดช จุฑาจินดากุล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสวาย
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี
ีีโรงเรือนและที่ดิน
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาาษี
แบบแจ้งรายการเพื่อเสีย
ภาาษีป้าย

..............................ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วารสารกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2562
ภาพกิจกรรม โครการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วารสารกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลโคกสวายประจำปีงบประมาณ 2561

..............................ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสวาย 30/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลโคกสวาย
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
26/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมคุณภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 17/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุเสื่อมคุณภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
จำนวน 5 รายการ
17/09/2564
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโคกสวาย กองการประปา สรุปรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา 14/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง
11/08/2564
คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย
สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม2564

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
คำสั่งปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
14/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 )
07/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตำบลโคกสวาย (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
07/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย (ภาคผนวก ค.)
07/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
05/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย
14/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
07/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ
และแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลโคกสวาย
02/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
11/05/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานติดตามแผนดำเนินการ ปี 2564 รอบ 6 เดือน
ส่งงบแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ส่งงบแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่งแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564- 31 มีนาคม 2564)
ส่งแผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563- 31 ธันวาคม 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ในเขตเทศบาลตำบลโคกสวาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
04/01/2564
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 24/12/2563
แผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
-ไตรมาส 1
-ไตรมาส 2
-ไตรมาส 3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตร
ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/06/2563
เอกสารประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตรข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/06/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
15/06/2563
ประกาศการใช้เทศบัญญัตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 05/11/2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสวาย
08/05/2562
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ)
27/12/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วทึบสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือก
เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ
ุ 25/10/2561

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 16/10/2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 2/10/2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ
ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/10/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม)
21/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ
19/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
14/02/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
31/01/2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
31/10/2559
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือก
สรรเป็นพนักงานจ้าง
23/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย

06/11/2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 18/04/2559
ประกาศหยุดสูบน้ำเพื่อผลิตประปา 7/04/2559
ประกาศ การจัดหาน้ำและการเปิดปิด-น้ำ เทศบาลตำบลโคกสวาย 7/03/2559
คำแนะนำในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2/03/2559

.....................................ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย (เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2564) 14/12/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อ สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตำบลโคกสวาย (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564)
09/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)
25/10/2564
ประกาศเทสบาลตำบลโคกสวาย สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำเดือน กันยายน 2564 07/10/2564
ประกาศเทศบาลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตำบลโคกสวาย(เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564)
29/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ
ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเย็น
ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์หอม
ชุมชนบ้านห้วย หมู่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยาย
ท่อเมนประปาซอยร่มโพธิ์ จากบ้านนายวงศ์ บุญเชิด ถึงบ้านนายพร สุหร่าย
ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยาย
ท่อเมนประปาซอยวังโพธิ์ จากบ้านครูจิ๋ม ถึงบ้านนายสมเดชชุมชนบ้านห้วย
หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายอ้อย ผลโคกสูง ถึงบ้านนายเที่ยง เพ็งสุริยา ชุมชนบ้านสระตอง
06/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 ถนนบุญเขตบริหาร 06/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล จากบ้านนางเพ็ญศรี เกิดสันเทียะ ชุมชนบ้านห้วยหมู่ 10 06/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยบ้านนางเลี่ยม กองสันเทียะ ชุมชนบ้านม่วงหมู่ 8 06/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล จากบ้านนางเตือนใจ ครูทำนา ถึงบ้านนางสมัย ทิพย์มนต์ ชุมชนบ้านสระตองหมู่ 9
06/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 06/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลดคกสวาย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
02/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1 หมู่ 4
02/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเย็น ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
02/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยร่มโพธิ์ จากบ้านนายวงศ์ บุญเชิด ถึงบ้าน
นายพร สุหร่าย ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
01/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยวังโพธิ์ จากบ้านครูจิ๋ม ถึงบ้านนายสมเดช
ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
01/09/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายห้วยยาง ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสุรนารายณ์ ถึงสะพาน ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
31/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายอ้อย ผลโคกสูง ถึงบ้านนายเที่ยง
เพ้งสุริยา ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9
27/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. ซอยจันทร์หอม ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10 ตามแบบเทศบาลกำหนดด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ซอยนางเลี่ยม กองสันเทียะ ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 ตามแบบเทศบาลกำหนดด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านบุ
หมู่ 3 ตามแบบเทศบาลกำหนดด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบุญเขตบริหาร
ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 ตามแบบเทศบาลกำหนดด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางเฉลิม สุหร่าย ถึงบ้านนางเพ็ญศรี เกิดสันเทียะ ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10 ตามแบบเทศบาลกำหนดด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางเตือนใต ครูทำนา ถึงบ้านนางสมัย ทิพย์มนต์ ชุมชนบ้านสระตองหมุ่ 9 ตามแบบเทศบาลกำหนดด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2564
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564)
09/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
รอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ตามแบบเทศบาลกำหนดด้วยวิธีเแพาะเจาะจง

02/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสุรนารายณ์ ถึงสะพานบ้านห้วย ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
ตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายห้วยยาง ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9 ตามแบบเทศบาลกำหนด
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากทำนบหลวงถึงโรงคัดข้าว (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
ตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. เดิมถนนบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายประชาอุทิศ ชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
19/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรอบอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ตามแบบเทศบาลกำหนด
15/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ตามแบบเทศบาลกำหนด
29/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. สายประชาอุทิศ ชุมชนบ้านสวายหมู่ 5 ตามแบบเทศบาลกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
ตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/252/64
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศราคากลางโครงการปูผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
14/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ค.ส.ส
สายประชาอุทิศชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
10/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564)
09/06/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 )
07/06/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำเดือนเมษายน 2564
13/05/2564
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำเดือนมีนาคม 2564
16/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงมีนาคม พ.ศ.2564)

16/04/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประจำเดือนกุมภาภัณฑ์2564
15/03/2564
ประกาศเทศบาล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย
09/02/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศราคากลาง
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1 หมู่ 4

29/01/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาจากบ้าน
นายคง แพสันเทียะ ถึงโรงเรียนบ้านสระตอง ซอยเจริญสุข ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9
22/01/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
(สายตัดใหม่ถึงหลังเทศบาล) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1 หมู่ 4
22/01/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยรวมบ้านผู้ใหญ่วรพจน์ ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
22/01/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศราคากลาง
โครงการขยายท่อเมนประปาซอยร่มเย็น บ้านสระตอง หมู่ 9
22/01/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยร่วมใจพัฒนา ถึงบ้านนายแหวน บุญสายออ ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9
22/01/2564
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 )
22/01/2564
ข้อมูลสาระสำคัญ 1
ข้อมูลสาระสำคัญ 2
ข้อมูลสาระสำคัญ 3

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563
ถึงเดือนกันยายน 2563 )
12/11/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
ค.ส.ล. ซอยเจริญทรัพย์พัฒนา ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
12/11/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจากลำห้วยสวาย
บริเวณข้างสะพานวังโพธิ์ มายังโรงผลิตประปาแห่งใหม่หลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/11/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล จากทำนบหลวงถึงโรงคัดข้าว (ช่วงที่ 1) ชุมชนบ้านสายออ หมู่ที่ 1 4/11/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการปูผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดาวเรือง ชุมชนบ้านบุ หมู่ที่ 3
4/11/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเวียงสวาย ชุมชนบ้านสวาย หมู่ที่ 5
4/11/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจากลำห้วย
สวาย บริเวณข้างสะพานวังโพธิ์ มายังโรงผลิตประปาแห่งใหม่หลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/2563
-เอกสาร 1
-เอกสาร 2
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ 2564
26/10/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 26/10/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจากลำห้วยสวายบริเวณ
ข้างสะพานวังโพธิ์มายังโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หลังสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย

07/10/2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
24/09/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสระทำนบหลวง ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
08/09/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตร ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากทำนบหลวงถึงโรงคัดข้าว (ช่วงที่ 1) ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
20/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศรากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเวียงสวาย ชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
14/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องประกาศรากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยดาวเรือง ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
14/08/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโคตร
ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/07/2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/07/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(ครั้งที่ 4)
23/07/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ปี 2562
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำจากสระหนองอีโครต ข้ามลำห้วยถึงถนนบ้านห้วย 11/06/2563
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาซอยอยู่เจริญ บ้านม่วง หมู่ 8 11/06/2563
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาซอยถาวรศิริ บ้านม่วง หมู่ 8 11/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาิประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำเข้าสระ
น้ำบ้านบุพร้อมวางท่อ คสล บ้านบุ หมู่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/05/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่สร้างผนังกันดิน คสล ริมฝั่งลำห้วยบ้านห้วย ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
27/04/2563
ประกาศเทศาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อการผลิตประปาจากสระทำนบหลวง (ตอนล่าง)
ถึงบึงบ้านบุ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
์ 08/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน
คสล ริมฝั่งลำห้วยถึงสะพานบ้านห้วย ชุมชนบ้านห้วยหมู่ 10 พร้อมเอกสารประกวดราคา
08/04/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
เพื่อผลิตน้ำประปาจากสระทำนบหลวง (ตอนล่าง) ถึงบึงบ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) พร้อม เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/03/2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล พร้อมฝาปิด คสล ซอยห้วยมงมล ชุมชนบ้านห้วย หมู่ 10
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง
โครงการขุดสระน้ำติดป่าช้าชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
เพื่อผลิตประปาจากสระทำนบหลวง (ตอนล่าง) ถึงบึงบ้านบุ
27/03/2563
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิด
น้ำเข้าสระบ้านบุ พร้อมวางท่อ คสล ชุมชบ้านบุ หมู่ 3
27/03/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) พร้อมเอกสารรายละเอียดประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
10/03/2563
ประกาศเทศบาล ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล พร้อมฝาปิด
คสล ซอยตาสุข (หลังร้านพรชัย) ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1
09/03/2563
ประกาศเทศบาล ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถพยาบาลฉุกเฉิน)
09/03/2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยชูทอง
ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
26/02/2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วโปร่งสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย 18/02/2563
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกประปา(อบต.)ถึงป่าตาล ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
12/02/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยมิตรสัมพันธ์ (ช่วงที่ 1) ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1 12/02/2563
ประกาศเทศบาล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล ถนนเข้าอ่าง
เก็บน้ำลำเชียงไกร ชุมชนโคกพัฒนา 2 หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-idding )

16/01/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนกส์
(e-idding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล ถนนเข้าอ่าง
เก็บน้ำลำเชียงไกร ชุมชนโคกพัฒนา 2 หมู่ 4
16/01/2563
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล ถนนทางเข้าอ่างลำเชียงไกร ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2 หมู่ 4
09/01/2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
19/12/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยร่มเย็น ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 4/12/2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางสุมาลี ถึงบ้านนายมานิต ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
02/12/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล จากบ้านนางสุทิน ถึงแยกทำนบหลวง ชุมชนบ้านสายออ หมู่ 1
20/11/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศิริวรรณ ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9 12/11/2562
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด คสล ซอยสันติสุข ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
27/09/2562
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยเวียงสวาย บ้านสวาย หมู่ 5 16/09/2562
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนบุญเขตบริหาร ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3 23/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล พร้อมฝาปิด ซอยเวียงสวาย
ฝั่งทิศตะวันออก (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ้านสวาย หมู่ 5
15/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยเลิศสุวรรณ ต่อจากถนนเดิม ชุมชนบ้านม่วง
หมู่ 8
15/07/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล จากนางเข้ม จรสายออ ถึงถนนรองชล
ชุมชนบ้านบุ หมู่ 3
15/07/2562
ประกาศเทศบาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/05/2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ
(e-bidding)
10/05/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยพรหมศิริ ทับถนน คสล เดิม
ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
30/04/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรางน้ำ ชุมชนบ้านสายออ
หมู่ 1
30/04/2562
ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
จ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
24/04/2562
ประกาศเทศบาล ประกาศราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต
สายทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมสระวัดล้าง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
4/04/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/04/2562
ประกาศเทศบาล เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์
ตามประกาศเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/04/2562
ประกาศเทศบาล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8006 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-0001
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
29/03/2562
ประกวดราคาการจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ
หมายเลขทะเบียน 83-8006 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-001 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8006 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-001 ตามประกาศเทศบาลวันที่ 22 มีนาคม 2562 22/03/2562
ประกาศราคากลาง กรณีบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 06/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล
พร้อมฝาปิด ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยมงคลถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง
หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/02/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านสระตอง หมู่ 9
13/02/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 5/2562 การจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8 ตามประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1/02/2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1/02/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 4/2562 การซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ตามประกาศเทศบาล
ตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1/02/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/02/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
28/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบำรุงกูล ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ 9
28/01/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด
1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2562
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ 3/2562 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด
1 ตัน ตามประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
28/01/2562
ประกาศเทศบาล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 2 ล้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมฝาปิด
ซอยอยู่เจริญ ซอยถาวรศิริ ซอยห้วยม่วง ถึงลำห้วยม่วง ชุมชนบ้านม่วง หมู่ 8
22/01/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ราคาซื้อรถยนต์ บรรทุกดีเซล
พร้อมหลังรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
- เอกสาร 1 21/01/2562
- เอกสาร 2 21/01/2562

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 *** ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ***
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
***************************************************

ตั้งแต่บัดนี้ -  30  กันยายน 2563  เทศบาลตำบลโคกสวายขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 โดยลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ -  30  กันยายน 2563  ด้วยตนเอง หรืออำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลโคกสวาย ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ


ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)
16/04/2564ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)
ในเขตเทศบาลตำบลโคกสวาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
30/03/2563ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562 เทศบาลตำบลโคกสวาย วันที่ 17 กรกฏาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2562


ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 3 พ.ค. 2562


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 15 พ.ค. 2562

วัน อปพร เทศบาลตำบลโคกสวาย 22/03/2561


เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกสวาย

เทศบาลตำบลโคกสวายจัดกิจกรรม 5 ส.

เทศบาลตำบลโคกสวายรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ems ตลอด 24 ชั่วโมง

พบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะคัดข้องโปรดแจ้ง

งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสวาย

งานวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลโคกสวาย

กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม oscc

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

รณรงค์ประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโคกสวาย

เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์หมู่ 5 ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058