ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลโคกสวายรายงานสถิติเรือง ร้องทุกข์ ร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058