คู่มือการปฎิบัตืงานรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง มาตรการการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ ของหน่วยงาน 16 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 16 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การให้หรือรับสินบน
16 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 16 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542
16 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058