นายฐณเดช จุฑาจินดากุล
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสวาย


นายดนุพัฒ เครือณรงค์
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสวาย

นางสีนวล ลุนบง
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสวาย

 


นายอาทิตย์ จุฑาจินดาเขต
เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายชมัด มองสวาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสวายเทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058