นายศุภฤกษ์ บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัดนายบรรจบ อินพรม

สอ.ธรรมนูญ ใกล้ค้างพล

นายวิชัย กล่อมพรมราช

นายภิณโย ลี้อารีวงศ์

 


นายธาตรี เชิดชูถิ่น

นายทวน ตอนสันเทียะ

นายจตุรงค์ กิขุนทด

 เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058