ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลโคกสวาย


        ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
          ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ตั้งติดถนนสุรนารายณ์ อยู่ในเขตตำบลสายออ  อำเภอโนนไทย      จังหวัดนครราชสีมา     โดยตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา       มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  39  กิโลเมตร  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 205  สายนครราชสีมา- ชัยภูมิ  เป็นทางสัญจรไปมาเป็นหลัก   และมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอโนนไทย  ประมาณ 9 กิโลเมตร                                                                          
พื้นที่
เทศบาลตำบลโคกสวาย  มีพื้นที่ประมาณ 9.66 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต                                                                    
ทิศเหนือ               ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งอยู่ตรงเส้นตามแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลสายออกับตำบลพังเทียม
ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านกุดจิก  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลาง  ที่ทางไปโรงเรียนบ้านสระตอง
บรรจบกับถนนไปบ้านกุดจิก ตามแบบถนนไปบ้านกุดจิกไปทางทิศเหนือระยะ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่  2     ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไป
บ้านกุดจิก  ตามแนวถนนไปบ้านกุดจิก ไปทางทิศเหนือ ระยะยาว 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    ผ่านถนนไปบ้านกุดจิก   ถึง
หลักเขตที่ 3   ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบ้านสระตองสายใน     ด้านตะวันตก ตรงจุดที่ถนนบ้านสระตองสายนอกบรรจบกับ
ถนนบ้านสระตองสายใน
ทิศใต้                     จากหลักเขตที่ 5    เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลสายออกับตำบลโนนไทย
ไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางเข้าบ้านบุ   และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205  บ้านใหม่ -  นครราชสีมา ถึงหลักเขต
ที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลสายออกับตำบลพังเทียม     ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตำบลสายออกับตำบลพังเทียม
ทิศตะวันออก       จากหลักเขตที่ 3    เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ผ่านถนนไปบ้านหนองกก
ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองกก  ด้านตะวันออก  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางเข้าบ้านบุ
ตัดกับถนนไปบ้านหนองกก  (สี่แยกโรงเรียนบ้านบุสายออ)  ตามแนวถนนไปบ้านหนองกก  ไปทางทิศตะวันออก
ระยะ  750 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้       ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่ง
เขตระหว่างตำบลสายออกับตำบลโนนไทย      ตรงจุดอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางเข้าบ้านบุ ระยะ 800
เมตร
                ทิศตะวันตก      จากหลักเขตที่ 6  เป็นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลสายออกับตำบลพังเทียมไปทาง
ทิศเหนือผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 บ้านใหม่ - นครราชสีมา บรรจบ กับหลักเขตที่ 1 ดังปรากฏในแผนที่

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ลุ่มและเป็นที่ดอน  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ   189   เมตร
พื้นที่ป่า
ไม่มีพื้นที่ป่าสงวน    ที่สาธารณะปลูกไม้เบญจพรรณ    ที่ครอบครองของประชาชนปลูกไม้ผล    ไม้ยืนต้น
แบบวนเกษตร  ตามพื้นที่  ไร่ นา สวน
การใช้ที่ดิน                                                                               
ใช้ปลูกพืชในฤดูฝน   ฤดูแล้งดินเค็ม  น้ำเค็ม   มีที่ดินเป็นของตนเอง เฉลี่ย 21 ไร่ / ครอบครัว   ดินขาดการ
ปรับปรุงเพิ่มอินทรียวัตถุ    วิเคราะห์ดินมีอินทรียวัตถุไม่เกิน 3 %
อุณหภูมิ
ในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด  41  องศาเซลเซียส   ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  17-20  องศาเซลเซียส
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล  บางส่วนจำนวน  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1                         
เทศบาลตำบลโคกสวายมีชุมชนทั้งหมด  ดังนี้
                หมู่ที่  1                   ชุมชนบ้านสายออ                               หมู่ที่  5                   ชุมชนบ้านสวาย
หมู่ที่  3                   ชุมชนบ้านบุ                                         หมู่ที่  8                   ชุมชนบ้านม่วง
หมู่ที่  4                   ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 1                    หมู่ที่  9                   ชุมชนบ้านสระตอง
หมู่ที่  4                   ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 2                    หมู่ที่ 10                 ชุมชนบ้านห้วย
รวมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  8  ชุมชน
จำนวนประชากร                                                                                      
        ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชาชนและความหนาแน่น

ปี พ.ศ.

จำนวนประชากร

ชาย(คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ปี พ.ศ. 2550

2,691

2,780

5,471

ปี พ.ศ. 2551

2,681

2,759

5,440

ปี พ.ศ. 2552

2,710

2,770

5,480

เดือนกุมภาพันธ์  2553

2,717

2,756

5,473

               

                ข้อมูล จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสวาย

               
                  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสวาย                     

               

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

หมู่ 1 บ้านสายออ

126

196

239

435

หมู่ 3 บ้านบุ

186

300

344

644

หมู่ 4 บ้านโคกพัฒนา 1

115

194

196

390

หมู่ 4 บ้านโคกพัฒนา 2

146

200

239

439

หมู่ 5 บ้านสวาย

138

224

250

474

หมู่ 8 บ้านม่วง

135

233

247

480

หมู่ 9 บ้านสระตอง

214

368

379

747

หมู่ 10 บ้านห้วย

121

216

219

435

ทะเบียนบ้านกลาง

1

-

-

-

รวม

1,182

1,931

2,113

4,044

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  2552  จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโคกสวาย เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058