งานวิชาการและแผนงาน        

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงลประมาณ พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงลประมาณ พ.ศ. 2561-2564
แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2562

รายงานแผนเทศบาล
ประกาศเทศบาล เรื่อง การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560ถึงกันยายน พ.ศ.2560
วันที่ 30/10/2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1 เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
1.2 (ต่อ)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
lส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ประกาศใช้แผนยุทธศาตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศ 2558
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พศ2555-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พศ2555-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ส่งแผนพัฒนาสามปี (พศ 2557-2559) ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 55
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลโคกสวาย
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558)
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558)
ส่วนที่ 5 ของแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2556-2558)
แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พศ 2555-2557) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2555
ประชาสัมพันธ์ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี 2555-2557
ประชาสัมพันธ์ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี 2556-2558




 



เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058