เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058

ติดต่อ
สำนักปลัด 0-4475-6057 กด 0
กองช่าง, กองการประปา 0-4475-6057 กด 12
กองสาธารณะสุข,กองศึกษา 0-4475-6057
กด 13
กองคลัง 0-4475-6057 กด 14
e-Mail เทศบาลตำบลโคกสวาย 5300911@gmail.com

 
 เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058