นายทอน มีแสง
ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสวายนายเฉลิม ศิริวัฒน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย เขต 1


นายประวิทย์ วัฒนสินชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายพิทักษ์ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายจันทร์ บำรุงกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นางนัฐติกานต์ โลสันเทียะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย เขต 2


นายเฉลียว จันทร์เรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายชูเกียรติ เวินสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นางสาวศจียพร เมฆพรมนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายวีระศักดิ์ ตั้งจาตุรโสภณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายสุพจน์ ม่วงกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

นายขวัญตา ประจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสวาย

 

 

 

เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058