อบรมตามโคกการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
ทฤษฎีใหม่ ในกิกรรมขยายผลสู่ชุมชน 29/06/2559เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058