การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
การแต่งกายผ้าไทย
การแต่งกายผ้าไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
จิตอาสา.
วันแห่งความสำเร็จ
ประเพณีลอยกระทง
วันเลือกตั้ง
อบรม กปน.
บวงสรวงย่าโม

การป้องกันการทุจริต
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสวาย
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลโคกสวาย 4 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562-2564 เทศบาลตำบลโคกสวาย
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ปี 2563
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562
รายงานผลความพึงพอใจด้านงานบริการ (EMS) ประจำปี 2562
สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564          

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058