คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลโคกสวาย
คู่มือบริการประชาชน การแจ้งถมดิน
คู่มือบริการประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คู่มือบริการประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือบริการประชาชน การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย
คู่มือบริการประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือบริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร์
คู่มือบริการประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือบริการประชาชน ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คู่มือบริการประชาชน สะสมอาหาร

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่องานทะเบียนราฎรในสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อทำธุรกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงาน
เทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการในเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ในเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
ในเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคล เพื่อการขออนุญาติ
ใช้น้ำประปา เทศบาลตำบลโคกสวาย พ.ศ. 2559

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน และยื่น
คำขอรับบริการในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคล
เพื่อการขอต่อใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อเพื่อสุขภาพ ในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคล
เพื่อการขอต่อใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคล
เพื่อการขอต่อใบอนุญาตตลาด ในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคล
เพื่อการขอต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคล
เพื่อการขอต่อใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)

สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสถิติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564
กุมพาพันธ์ 2563
ธันวาคม 2562
พฤษจิกายน 2562


 


เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058