หัวหน้าสำนักปลัดจ่าเอกวีรพล กุลแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 6

นายทวีชัย บุญเจริญชัย
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายอภิชาติ  กาจณรงค์
เจ้าพนักงานทะเบียน 6ว


นางบุษรา จันทร์เรือง
บุคลากร 5นางสาวรมิดา สืบสงวน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5

นายกรวิก จ๋าพิมาย
ช่างศิลป์

นายอนุสรณ์ วงค์ไพย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายประมวล จิตตรัตน
พนักงานขับรถ

 

นางนงค์นาช ตอนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชากร เชื่องสุวรรณ
พนักงานขับรถ

 

 
เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058