นางสมรักษ์ เพชรดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสายฝน จิราพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 6

 

น.ส.จีรนันท์ พวงมาลัยรัตน์
นักวิชาการคลัง 5

 

น.ส.จันทร์เพ็ญ หาญนอก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4

 

 นางอมรรัตน์ หิงสันเทียะ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

 

นส.สุนันทา จักรแก้ว
ผช จนท การเงินและบัญชี

นส ปฐมวรรณ กุลสำโรง
ผช จนท การเงินและบัญชี

นส สุธาสินี คงคสุทธิ์
ผช จนท พัสดุ

 

 เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058