นายยุทธพงศ์ พินิจศัักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิกรม จันทร์เรือง
ช่างไฟฟ้า

 

 

นายรณชัย หาญนอก
นายช่างโยธา 4นายสุชาติ กระจ่างโพธิ์
วิศวกรโยธา 6ว

 

นายวิทวัช เบียฬขุนทด
ผู้ช่วยช่างไฟ้า

นางสุรีย์พร ดำพรมพะเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจ

นายเดชา ผมงาม
คนงานทั่วไป

 

นายประจวบ งับสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นายบุญนาค ใจสูงเนิน
คนงานทั่วไป

นายสุพจน์ เวินสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

นายประทวน อรบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายบุญยก ปลื้มมะลัง
คนงานทั่วไป

นายวินิจ อยู่เจริญ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058