นางรัตนาภรณ์ อาทิตย์วงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธัญลักษณ์ ชาติไชยโย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสุวรรณ ปราบโจร
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

นายเชิญ เขียนสายออ
พนักงานประจำรถขยะ

นส เทพศิริ เนตรโนนไทย
คนงานทั่วไปเทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058