นายยุทธพงศ์ พินิจศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
นางสาวสุคนทิพย์ คงคสุทธฺิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนลินทิพย์ เตียนพลกรัง
นักวิชาการเงินและบัญชี 4

นายสุรศักดิ์ ถาจอหอ
จพง การประปา 4

นายสุพจน์ บำรุงกูล
คนงานทั่วไป

นายสมหมาย เนตรโนนไทย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

 

นายสุทัศน์ ศิริเถียร
คนงานทั่วไป

 

นายเบญจรงค์ ภักดี
คนงานทั่วไป

เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058