ประกาศการใช้เทศบัญญัตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 05/11/2562
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกสวาย
08/05/2562
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ)
27/12/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วทึบสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2561
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือก
เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ
ุ 25/10/2561

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 16/10/2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 2/10/2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ
ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/10/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม)
21/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุณภัณฑ์ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ
19/09/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
14/02/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
31/01/2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
31/10/2559
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือก
สรรเป็นพนักงานจ้าง
23/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกสวาย

06/11/2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 18/04/2559
ประกาศหยุดสูบน้ำเพื่อผลิตประปา 7/04/2559
ประกาศ การจัดหาน้ำและการเปิดปิด-น้ำ เทศบาลตำบลโคกสวาย 7/03/2559
คำแนะนำในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2/03/2559


 เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058