สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย


งานวิชาการและแผนงาน        

รายงานแผนเทศบาล

ประกาศเทศบาล เรื่อง การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกสวาย ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560ถึงกันยายน พ.ศ.2560
วันที่ 30/10/2560
ส่งแผนพัฒนาสามปี (พศ 2557-2559) ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 55
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558)
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558)
ส่วนที่ 5 ของแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.2556-2558)

แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พศ 2555-2557) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลโคกสวาย
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2555
ประชาสัมพันธ์ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2555-2557
รายงานติดตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563


แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนดำเนินงานประจำปี 2563

เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058