สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

 

 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

กำหนดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

1หลักการ1-8
2 การจัดกรอบ 8.2
3คำนวณ คชจ 9 และจัดคนลงตำแหน่ง 11-1
3คำนวณ คชจ 9 และจัดคนลงตำแหน่ง 11-2
3คำนวณ คชจ 9 และจัดคนลงตำแหน่ง 11-3
3คำนวณ คชจ 9 และจัดคนลงตำแหน่ง 11-4
4แผนภูมิโครงสร้าง 10
5 แนวทางการพัฒนา 12
6 ประกาศโครงสร้าง

ระเบียบฝึกอบรม
ระเบียบค่าเล่าเรียนบุตร
รบ.มท.ค่าใช้จ่ายสอบคัดเลือก 55 ม.ค.56
ระเบียบ คชจ.เดินทางไปราชการ๕๕
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พรบ เทศบาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 

 

 

 


แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใบขอยกเลิกวันลา
ใบลาช่วยภริยาคลอดบุตร
ใบลาป่วย กิจ คลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน
ใบลาอุปสมบท
หนังสือขอรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรองบุคคล
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนสำนักงานประกันสังคม
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
01นักบริหารงานเทศบาล 6-10
02นักบริหารงานเมืองพัทยา
03นักบริหารงานการคลัง 6-9
04นักบริหารงานช่าง 6-9
05นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 6-9
06นักบริหารงานทั่วไป 6-9
07นักบริหารงานประปา 6-9
08นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6-9
09นักบริหารงานสาธารณสุข 6-9


21การพยาบาลเทคนิค 2-6
22จนท.รังสีการแพทย์ 2-6
23จพง.โภชนาการ 2-7
24จพง.การเงินและบัญชี 2-6
25จพง.การคลัง 2 - 6
26จพง.การประปา 2-6
27จพง.จัดเก็บรายได้ 2-6
28จพง.ทะเบียน 2-6
29จพง.ธุรการ 2-6


11โภชนาการ 1-5
12จนท.เทศกิจ 1-5
13จนท.การเงินและบัญชี 1-5
14จนท.การคลัง 1-5
15จนท.การประปา 1-5
16จนท.จัดเก็บรายได้ 1-5
17จนท.ทะเบียน 1-5
18จนท.ธุรการ 1-5
19จนท.บันทึกข้อมูล 1-5


31เภสัชกร 3-8
32การพยาบาลวิชาชีพ 3-8
33จนท.ตรวจสอบภายใน 3-7
34จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-7
35จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-8
36จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-7
37จพง.เทศกิจ 3-7
38นักผังเมือง 3-9
39นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-7


41แพทย์ 4-9
42ทันตแพทย์ 4-9
43วิชาการสัตวแพทย์ 4-9


120จนท.ประชาสัมพันธ์ 1-5
121จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-5
122จนท.พยาบาล 1-5
123จนท.พัฒนาชุมชน 1-5
124จนท.พัสดุ 1-5
125จนท.วิทยาศาสตร์ 1-5
126จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-5
127จนท.ศูนย์เยาวชน 1-5
128จนท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1-5
129จนท.ส่งเสริมสุขภาพ 1-5
130จนท.สวนสาธารณะ 1-5
131จนท.สุขาภิบาล 1-5
132จนท.ห้องสมุด 1-5
133ช่างเขียนแบบ 1-5
134ช่างเครื่องยนต์ 1-5
135ช่างโยธา 1-5
136ช่างไฟฟ้า 1-5
137ช่างผังเมือง 1-5
138ช่างภาพ 1-5
139ช่างศิลป์ 1-5
140ช่างสำรวจ 1-5
141ผดุงครรภ์สาธารณสุข 1-5
142ผู้ช่วยเภสัชกร 1-5

201จพง.ประชาสัมพันธ์ 2-6
202จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-6
203จพง.พัฒนาชุมชน 2-6
204จพง.พัสดุ 2-6
205จพง.วิทยาศาสตร์ 2-6
206จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2-6
207จพง.ศูนย์เยาวชน 2- 6
208จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2-6
209จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 2-6
210จพง.สวนสาธารณะ 2-6
211จพง.สาธารณสุขชุมชน 2-6
212จพง.สุขาภิบาล 2-6
213จพง.ห้องสมุด 2-6
214ทันตสาธารณสุข 2-6
215นายช่างเขียนแบบ 2-7
216นายช่างเครื่องยนต์ 2-7
217นายช่างโยธา 2-7
218นายช่างไฟฟ้า 2-7
219นายช่างผังเมือง 2-6
220นายช่างภาพ 2-6
221นายช่างศิลป์ 2-6
222นายช่างสำรวจ 2-7
223สัตวแพทย์ 2-7

301นักพัฒนาชุมชน 3-7
302นักวิจัยการจราจร 3-7
303นักวิชาการเงินและบัญชี 3-7
304นักวิชาการคลัง 3-7
305นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-7
306นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-7
307นักวิชาการพัสดุ 3-7
308นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-8
309นักวิชาการสวนสาธารณะ 3-7
310นักวิชาการสุขาภิบาล 3-8
311นักวิทยาศาสตร์ 3-8
312นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-8
313นักสังคมสงเคราะห์ 3-7
314นิติกร 3-8
315บุคลากร 3-7
316วิศวกรเครื่องกล 3-9
317วิศวกรโยธา 3-9
318วิศวกรไฟฟ้า 3-9
319วิศวกรสุขาภิบาล 3-9
320สถาปัตยกรรม 3-9

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง - เทศบาล

Download this file (4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf)4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf

Download this file (4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4709 นายช่างภาพ.pdf)4709 นายช่างภาพ.pdf

Download this file (4708 นายช่างศิลป์.pdf)4708 นายช่างศิลป์.pdf

Download this file (4707 เจ้าพนักงานประปา.pdf)4707 เจ้าพนักงานประปา.pdf

Download this file (4706 นายช่างไฟฟ้า.pdf)4706 นายช่างไฟฟ้า.pdf

Download this file (4705 นายช่างเครื่องกล.pdf)4705 นายช่างเครื่องกล.pdf

Download this file (4704 นายช่างผังเมือง.pdf)4704 นายช่างผังเมือง.pdf

Download this file (4703 นายช่างสำรวจ.pdf)4703 นายช่างสำรวจ.pdf

Download this file (4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf)4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf

Download this file (4701 นายช่างโยธา.pdf)4701 นายช่างโยธา.pdf

Download this file (4610 สัตวแพทย์.pdf)4610 สัตวแพทย์.pdf

Download this file (4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf)4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf

Download this file (4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf)4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf

Download this file (4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf)4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf

Download this file (4606 จพง.รังสีการแพทย์.pdf)4606 จพง.รังสีการแพทย์.pdf

Download this file (4605 โภชนาการ.pdf)4605 โภชนาการ.pdf

Download this file (4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู.pdf)4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู.pdf

Download this file (4602 พยาบาลเทคนิค.pdf)4602 พยาบาลเทคนิค.pdf

Download this file (4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน.pdf)4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน.pdf

Download this file (4501 จพง.วิทยาศาสตร์.pdf)4501 จพง.วิทยาศาสตร์.pdf

Download this file (4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4403 จพง.สัตวบาล.pdf)4403 จพง.สัตวบาล.pdf

Download this file (4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf)4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf

Download this file (4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf)4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf

Download this file (4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf)4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf

Download this file (4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf)4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf

Download this file (4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf

Download this file (3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3707 นักจัดการงานช่าง.pdf)3707 นักจัดการงานช่าง.pdf

Download this file (3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf)3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf

Download this file (3705 วิศวกรไฟฟ้า..pdf)3705 วิศวกรไฟฟ้า..pdf

Download this file (3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf)3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf

Download this file (3703 นักผังเมือง.pdf)3703 นักผังเมือง.pdf

Download this file (3702 สถาปนิก.pdf)3702 สถาปนิก.pdf

Download this file (3701 วิศวกรโยธา.pdf)3701 วิศวกรโยธา.pdf

Download this file (3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

Download this file (3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

Download this file (2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง).pdf)2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง).pdf)2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf)2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง).pdf)2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง).pdf)2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง).pdf)2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf)2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf)2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf

Download this file (2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf)2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf

Download this file (1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf)1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง).pdf


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564-2566
นโยบายและกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564-2566
วางแผนความก้าวหน้า
ประกาศให้คุณให้โทษ
รับโอน
ไปราชการ
สรุปผลการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลโคกสวาย เลขที่ ถ.สุรนารายณ์ หมู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058