สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ : เทศบาลตำบลโคกสวาย

 

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือเทศบัญญัติ
สรุปตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ เรื่องร้องเรียน
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสวาย(งานบรรเทาสาธารณะภัย)
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกสวาย

 


เทศบาลตำบลโคกสวาย ถ.สุรนารายณ์ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 0-4475-6057 โทรสาร 0-4475-6058